İçeriğe geç

Hurdacılıkta KDV İle İlgili Sorular

Hurdacılıkta KDV İle İlgili Sorular, Öncelikle sizden gelen soruları başlıca sıralayacak olursak hurdacılık faaliyetinde KDV istisnasının ayırımı ve KDV’ye tabi olan ve olmayan hurda teslimini bu makalemizde ele alıyoruz.

Hurdacılık faaliyeti yapan firma ya da işletmelerin belkide en çok yaşadıkları problemlerden biri de söz konusu bu hurda teslimlerinin hangilerinin KDV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı sorunudur. Öyle ki bazı hurda satışlarının kapsamı itibariyle hurda olmasına rağmen KDV ye tabi ve bazıları da KDV tabi bulunmamaktadır.

Peki bu ayırımı nasıl anlayacağız? Konuyu KDV kanunu açısından ele alıp bir örnek yardımıyla da sonuçlandırmak gerekirse;
3065 sayılı kanunun ‘Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar‘ başlıklı 17/4-g maddesinde: Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci vb) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) tesliminin katma değer vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Konu ile ilgili olarak 05.07.2002 tarih ve 24806 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 86 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin ‘Tevkifata Tabi Hurdaların Kapsamı’ başlıklı B-1 bölümünün 4. paragrafında; Hurda kavramının işaret edilen genel anlamı çerçevesinde; 85 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde sayılan metallerin (demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke gibi metallerin) yanı sıra çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller ile bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları, imalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile standart dışı çıkan metal ürünler, izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları ve benzerleri “hurda metal” kabul edilecektir.’ denilmektedir.
Bunu şu şekilde anlamalıyız; örneğin hurdaya ayrılmış bir aracın veya satın alınan hurda şanzımanın veya diferansiyelin  parçalanması suretiyle elde edilen ve yedek parça olarak kullanılmaya elverişli olan malzemelerin satışı %18 oranında katma değer vergisine tabiidir. Ancak hurdanın parçalanması suretiyle oluşan ve yedek parça olarak kullanılmaya elverişli olmayan diğer malzemelerin satışı ile hurda olarak alınan araç, şanzıman, diferansiyel, motor, kaporta v.b. malzemenin üzerinde hiçbir işleme tabi tutulmadan alındığı gibi hurda olarak satışı anılan kanunun 17/4-g maddesi hükmü çerçevesinde katma değer vergisinden istisnadır.

Genel olarak konuyu toparlayacak olursak 3065 sayılı kanunun 17/4-g maddesinde de belirtildiği gibi hurda satışında katma değer vergisi bulunmamaktadır.

İLGİLİ KANUN – http://www.gib.gov.tr/node/98658 

Sayı: 
39044742-KDV.17-1124
Tarih: 
29/07/2013

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

39044742-KDV.17-1124

29/07/2013

Konu

:

17/4-g maddesine göre istisna kapsamında yapılan hurda metal satışında, hurda metalin alımı sırasında ödenen KDV’nin iade yerine mahsubunun mümkün olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında hurda metal alımı yaptığınız firmanın aynı Kanunun 18/1 inci maddesine göre istisnadan vazgeçtiği ve Şirketiniz adına düzenlediği hurda metal faturalarında 9/10 oranında KDV tevkifatı uyguladığı, Şirketinizin ise bu hurdaları KDV Kanununun 17/4-g maddesi çerçevesinde istisna kapsamında teslim ettiği belirtilmekte ve yüklendiğiniz (ödediğiniz tevkifat ve diğer) KDV nin indirim veya iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 Sayılı KDV Kanununun;

-1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu

-17/4-g maddesinde, metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu

-18/1 inci maddesinde, vergiden istisna edilmiş işlemleri yapanların ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak, belirtecekleri işlem türleri için vergiye tabi tutulmalarını talep edebilecekleri, bu talebin dilekçede belirtilen ve dilekçe tarihinden sonra ifa edilen işlemlerin tamamını kapsamasının şart olduğu, mükellefiyetin devam etmekte olan işlemlere şümulünün olmadığı,

-29/1 inci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi indirebilecekleri,

-30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, şirketiniz tarafından yapılan hurda metal teslimleri KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre KDV den istisna olduğundan hurda metallerin alımı sırasında, tevkifat uygulaması kapsamında sorumlu sıfatıyla beyan edip ödediğiniz KDV tutarları da dahil olmak üzere yüklediğiniz KDV tutarının indirim ve iade konusu yapılması mümkün değildir.

Diğer taraftan indirim konusu yapılamayan KDV nin gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir