İçeriğe geç

Hurdaya Araç Nasıl Çıkarılır?

Hurdaya Araç Nasıl Çıkarılır? Bu makalemizde kullanım ömrünü tamamlamış motorlu taşıtların hurdaya çıkarma işlemlerini ve araçların hurdaya çıkması için gerekli evrakları detaylandıralım. Öncelikle ön bilgi olarak yapacağınız tüm işlemler özetle aşağıda sıralanmıştır.

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ
 1.  ​Araç sahibi veya kanuni temsilcisinin herhangi bir trafik tescil şube/bürosuna müracaatı.
 2.  Hurda dilekçesi (hurdaya ayrılan araç onarımla yenilense bile yeniden tescil ettirmemek üzere).
 3.  Eski tescil ve trafik belgeleri ile plakaları.
 4.  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1).
 5.  Aracın vergi dairesine MTV borcu olmayacak.
 6.  Araç üzerinde (haciz, rehin, tedbir gibi ) şerhler bulunmayacak.
 7.  Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
 8.  M1,N1 kategorisindeki araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçların hurdaya ayrılması işlemlerinin OTA kategorisindeki yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
 9.  Araç kayıttan düşme ve bertaraf formlarını işlemi yapan tescil kuruluşuna götürülmesi gerekmektedir. Nüfus cüzdanı (T.C. kimlik numaralı olacak).
 10. ​Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;​Ticaret Sicil Gazetesi
 11.  İlgili oda (Sanayi,Ticaret,Esnaf ve Sanatkarlar vb.) sicil kayıt sureti.
 12. İmza sirküleri ibraz edilecektir​.

AYRINTI:
KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ – ARAÇLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI
Madde 39 – ( Değişik madde 18/05/2007 – 26526 S.R.G Yön/10.mad )
Motorlu araçlar,
a) Ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar dolayısıyla kullanılamaz hale gelen araçlar ve devir veya nakil ile hurdaya ayırma işlemi bir arada yapılacak araçlar, sahiplerinin dilekçesi üzerine, ilgili vergi dairesinden vergi borcunun bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi aldırıldıktan sonra muayeneye tabi tutulmadan; ekonomik ömürlerini dolduranlardan eskime ve yıpranma nedeni ile trafik emniyeti bakımından tehlikeli olacakları muayene istasyonlarınca tespit edilenler ise yetkililerin talebi üzerine, ilgili vergi dairesinden vergi borcunun bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi alındıktan sonra, hurdaya çıkarılır. Bunların kayıtlarına ve tescil belgelerine “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurularak tescil belgesi sahiplerine geri verilir, trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilir.
b) Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir
durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bunlardan gerekli görülenler aracın kayıtlarına işlenir. Bu araçların tescile esas müracaat formları ile tescil kayıt defterine hurdaya çıkarıldıklarına dair gerekli kayıtlar düşülür ve bu müracaat formları bir yıl sonra imha edilir.
c) Hurdaya ayırma işlemleri aracın en son tescilli olduğu ilde yapılır.
ç) Hurdaya ayrılan taşıtlarla ilgili bilgiler trafik tescil şube ve bürolarınca elektronik ortama aktarılır ve durum ilgili vergi dairesine de bildirilir.
d) Hurdaya ayrılan araçlara ilişkin bilgiler elektronik ortamda Bilgi İşlem Merkezince Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir.
HURDAYA ÇIKARILAN, SATILAN VEYA DEVREDİLEN RESMİ ARAÇLAR
Madde 40 – Resmi araçların hurdaya çıkarılması, satışı ve devirlerinde ilgili mevzuat gereğince aracın hizmet dışı bırakıldığını gösteren tutanağın eklendiği bir yazı ile yetkili tescil kuruluşuna müracaat edilir.
a) Tutanaktaki kayıtlara ve isteğe göre;
1) Hurdaya ayrıldığından resmi bir kurum veya kuruluşa hurda olarak devri gerekenlerin defter kayıtlarına, müracaat formuna ve tescil belgesine “hurdaya çıkarılmıştır”,
2) Ekonomik ömrünü doldurduğundan hizmet dışı bırakılan ve satışı öngörülen araçların defter kayıtlarına, müracaat formuna ve tescil belgelerine “ekonomik ömrünü doldurmuştur”, kayıtları konulur, trafik belgeleri geri alınır ve tescil belgeleri sahibi olan kuruluşa verilir.
İlgili kamu kuruluşunca, aracın satışında, tescil belgesi, satış belgesi ile birlikte tescil kuruluşuna ibraz edilmek üzere satın alana verilir.
   
b) Hurdaya çıkarılan resmi araçlar hakkında 39 uncu maddenin 
    bendi hükmü uygulanır.
Hurdaya Ayrılmış Araçlarınızı İçin HurdaPiyasai.com a kayıtlı  firmalara teslim edebilirsiniz.

Hurdaya Araç Nasıl Çıkarılır?

Hurdaya Araç Nasıl Çıkarılır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir